INFORMACECo je to fotovoltaika

Fotovoltaika je pokročilá technologie umožňující přímou přeměnu slunečního záření na elektrickou energii a fotovoltaické elektrárny jsou její praktickou aplikací. Jedná se v podstatě o nejčistší způsob získávání elektrické energie.

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří soubor fotovoltaických panelů (od jednotek kW až po jednotky MW) a příslušných střídačů převádějících stejnosměrný proud na střídavý. Energie vyrobená v solární elektrárně pak může být dodávána do distribuční soustavy. Realizace solární elektrárny naplňuje zároveň koncept decentralizované výroby energie pro budovy a sídla, jehož přínosem je minimalizace ztrát v přenosových soustavách.

Pokud se jedná o samotnou konstrukci, jsou fotovoltaické panely, ze kterých se elektrárny skládají, sestaveny ze sériově propojených fotovoltaických článků. Mechanická konstrukce solárních panelů je důležitá především pro životnost solárních fotovoltaických článků.

Odolnost solárních panelů je zajištěna kaleným sklem na přední části panelů. Díky tomu jsou panely odolné i vůči silnému krupobití. Zároveň je jeho použitím docíleno i největšího možného průchodu světelného záření z maximální části spektra. Pod krycím sklem jsou solární články uloženy do fólie, která má optické vlastnosti velmi blízké krycímu solárnímu sklu. Solární moduly jsou odolné proti vlhkosti, větru, dešti, bouřím, písku a mechanickému namáhání.

Fotovoltaické panely mají tu výhodu, že pracují bez paliva, odpadu či znečištění životního prostředí. Jediným "palivem" fotovoltaických elektráren je sluneční záření, jedná se tedy o plně obnovitelný zdroj, s jehož provozem není spojeno žádné emisní, světelné, tepelné ani hlukové znečištění. Energii obsaženou ve slunečních paprscích přeměňují fotovoltaické panely přímo na elektrickou energii. Jsou to generátory, které využívají vlastností pevných látek.


ukázka skladby FV pole z FV modulů a skladby FV modulu z FV článků